Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VvAwT)

12 januari 2007

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding en is een sectie van NVALT.
 2. De vereniging is statutair gevestigd te Utrecht, maar feitelijk op het adres van de secretaris.

BESTUUR

Artikel 2

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

De vereniging kent het algemeen bestuur, waaruit als dagelijks bestuur optreedt de voorzitter, secretaris en penningmeester. Een lid van het dagelijks bestuur kan optreden als waarnemend voorzitter. Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen.

Artikel 3

Het bestuur houdt jaarlijks tenminste 4 vergaderingen.

Artikel 4

Alle vacatures in het bestuur, uit welken hoofde ook ontstaan, worden gemeld bij de oproeping en agenda voor de ledenvergadering. De voordracht voor bestuurskandidaten, moet uiterlijk 2 weken  voor de ledenvergadering schriftelijk aan de leden worden kenbaar gemaakt.

Artikel 5

Namen van de kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden ingediend bij het bestuur, vergezeld van een schriftelijk bereidverklaring en tenminste de schriftelijke ondersteuning van vijf gewone leden.

 

BESTUURSFUNKTIES

Artikel 6

 1. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur gekozen door de ledenvergadering voor een periode van 5 jaar.
 2. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter wordt in de ontstane vacature voor de resterende periode van het mandaat voorzien. De vacature zal, zo mogelijk, worden vervuld door een van de andere bestuursleden.
 3. De voorzitter leidt de vergadering, tekent alle notulen en belegt, na overleg met de andere bestuursleden, algemene vergaderingen en de buitengewone vergaderingen.
 4. De voorzitter vertegenwoordigt de Vereniging naar buiten.

Artikel 7

 1. De secretaris wordt op voordracht van en uit het bestuur gekozen door de ledenvergadering voor een periode van 5 jaar.
 2. De secretaris is belast met: a) het uitschrijven van bestuurs- en ledenvergaderingen; b) het aanleggen en bijhouden van een ledenregister; c) de briefwisseling en het opstellen van uitgaande stukken en rapporten; d) het uitbrengen van een jaarverslag; e) het houden van het archief en secretariaat van de vereniging.
 3. De secretaris draagt er zorg voor dat van het verhandelde in elke vergadering een verslag wordt gemaakt, dat in een volgende vergadering dient te worden goedgekeurd en vastgesteld.
 4. De secretaris draagt zorg voor verzending aan alle gewone leden, buitengewone leden en ereleden van een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement en de wijzigingen hierin.
 5. De secretaris draagt zorg voor verzending van een goedgekeurd jaarverslag naar de secretaris van de NVALT.
 6. De secretaris kan inzage verlenen aan de secretaris van de NVALT.

Artikel 8

 1. De penningmeester wordt op voordracht van en uit het bestuur gekozen door de ledenvergadering voor een periode van 5 jaar.
 2. De penningmeester is belast met: a) het ontvangen van contributies en eventuele andere geldelijke bijdragen; b) het beheer der geldmiddelen; c) het jaarlijks opmaken van een financieel verslag, na goedkeuring van de kascommissie; d) het opmaken van een begroting voor het volgend jaar.
 3. De penningmeester beheert, in opdracht van het bestuur, de begrotingen van de verschillende commissies en werkgroepen. De penningmeester kan inzage in financiële administratie verlenen aan de penningmeester van de NVALT.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien de leden of groepen van leden zich tot het bestuur wenden met het verzoek  om steun bij het behartigen van hun belangen, conform de statuten, dan dient het bestuur zo spoedig mogelijk de gevraagde steun te verlenen.
 3. Het bestuur kan een deel van zijn werkzaamheden delegeren aan andere, daartoe door de vereniging ingestelde organen.
 4. Het bestuur kan eventueel medewerkers in dienst nemen, als hulp bij uitvoering van zijn taak.
 5. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. a) Bij staken van stemmen over zaken wordt de zaak voorgelegd aan de ledenvergadering. b) Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.

VERGADERINGEN

Artikel 10

Algemene vergaderingen worden onderscheiden in huishoudelijke en wetenschappelijke vergaderingen. Deze kunnen tezamen in een en dezelfde bijeenkomst worden gehouden.

 

HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN

Artikel 11

 1. Jaarlijks worden minstens twee huishoudelijke vergaderingen gehouden.
 2. In de huishoudelijke vergaderingen wordt behandeld al datgene wat niet op een wetenschappelijke vergadering in behandeling behoort te worden genomen.
 3. Alle leden mogen deelnemen aan de besprekingen in de huishoudelijke algemene vergaderingen. 
 4. Alleen van geagendeerde punten kunnen met volstrekte meerderheid van de aanwezige leden besluiten worden genomen. 
 5. Ieder gewoon lid heeft een stem. Stemmen bij volmacht is wel toegestaan .
 6. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt.
 7. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
 8. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen.
 9. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.  Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.
 10. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel dat niet schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 12

 1. Plaats en tijd van de te houden vergaderingen worden vastgesteld door het bestuur. Zij wordt bijeengeroepen door de secretaris, tenminste twee weken voor het houden daarvan, per schriftelijke convocatie aan het door de leden aan de secretaris opgegeven adres.
 2. Huishoudelijke vergaderingen moeten worden belegd wanneer tenminste vijf    gewone leden hun verlangen daartoe schriftelijk of per e-mail aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt.
 3. Het bestuur zal alsdan binnen vier weken deze vergadering doen houden op plaats en tijd door het bestuur zelf te bepalen.

Artikel 13

 1. In de voorjaarsvergadering brengen de secretaris en penningmeester hun verslag uit over het afgelopen jaar.
 2. Door twee gewone leden, door de vergadering te kiezen, wordt de rekening en verantwoording van de penningmeester nagezien, hierna te noemen kascommissie.
 3. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

 

WETENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN

 

Artikel 14

Aan de wetenschappelijke vergaderingen en aan de besprekingen daarin, mogen alle leden deelnemen. De leden hebben recht om introductie van niet-leden tot de wetenschappelijke vergadering bij het bestuur aan te vragen. Ook niet tot de vereniging behorende personen kunnen voordrachten houden en aan de discussies deelnemen.

 

GELDMIDDELEN

 

Artikel 15

 1. De gewone leden zijn contributie en eventuele andere bijdragen verschuldigd aan de NVALT. Korting op de contributie geschiedt conform de regelingen van de NVALT.
 2. Een gedeelte van de verschuldigde contributie wordt door de penningmeester van de NVALT weer teruggestort naar de sectie Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding.
 3. Ereleden en rustende leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 

 

VERGOEDINGEN

 

Artikel 16

Reis-, verblijfs- en andere kosten, gemaakt op verzoek van de NVALT / VvAwT worden na  goedkeuring van het bestuur vergoed tot het bedrag dat het bestuur daartoe redelijk acht.

Voor vergoeding kunnen in aanmerking komen: a) leden van het bestuur; b) leden van de door het bestuur ingestelde commissies.

 

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

 

Artikel 17

 1. Het bestuur kan voor de uitoefening van bepaalde gedeelten van haar taak vaste commissies, en werkgroepen instellen, waarvan de taakopdracht, samenstelling, zittingsduur en werkwijze op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. Benoeming van leden van deze commissies of werkgroepen geschiedt op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering. De taakopdracht, samenstelling en werkwijze van de commissies of werkgroepen zijn ondergeschikt aan statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging. Zij behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.
 2. Elke commissie en werkgroep maakt jaarlijks een verslag, dat vóór 31 maart van het lopende jaar aan het bestuur wordt toegezonden. De inhoud van dit verslag dient een overzicht van de activiteiten te bevatten en wordt mede gebruikt voor het jaarverslag van de secretaris van de vereniging.

 

CONCILIUM

 

Artikel 18

Het bestuur benoemt een vertegenwoordiger in het Concilium van de NVALT.

Artikel 19

Het bestuur benoemt een vertegenwoordiger, en een plaatsvervanger, in de Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid, en kan via de KAMG zitting nemen in de Sociaal Geneeskundigen Registratie Commissie.

NASCHOLING

 

Artikel 20

Het bestuur draagt er zorg voor dat er tenminste 1 x per jaar een wetenschappelijke bijeenkomst voor Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding wordt georganiseerd.

OVERIGE ARTIKELEN

 

Artikel 21

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, en waarin niet in de statuten wordt voorzien, alsmede in geval van twijfel omtrent de uitleg van artikelen, beslist voorlopig het bestuur en doet hiervan mededeling aan de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 22

Voor wijzigingen van het huishoudelijk reglement is vereist dat: a) het daartoe strekkend voorstel is opgenomen in de oproeping voor de ledenvergadering, en tenminste twee weken voor deze vergadering ter kennis is gebracht aan de leden; b)het voorstel wordt aangenomen met  meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.