Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VvAwT)

 

De Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VvAwT) is de wetenschappelijke vereniging van de artsen tuberculosebestrijding werkzaam bij de GGD’en. De VvAwT is een sectie van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), en is tevens een van de negen aangesloten wetenschappelijke verenigingen van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

 

Tuberculose in de wereld en in Nederland  

Een kwart van de wereldbevolking is drager van de tuberculosebacterie en heeft een latente tuberculose-infectie (LTBI). 10% hiervan ontwikkelt de ziekte tuberculose, ook wel tbc of TB genoemd. Wereldwijd krijgen jaarlijks 10 miljoen mensen tuberculose. 1,6 miljoen mensen overlijden jaarlijks aan tbc. 2,8% van het totale aantal overleden personen overlijdt aan tbc. Hiermee staat tbc in de top 10 van de meest voorkomende doodsoorzaken in ontwikkelingslanden. In tegenstelling tot de meeste andere doodsoorzaken in deze lijst, is tuberculose goed te behandelen. In 2019 waren er in Nederland 763 nieuwe tuberculosepatiënten (peildatum 10-02-2020). 72% hiervan was in het buitenland geboren.

De (long)arts-tuberculosebestrijding beoordeelt de thoraxfoto van immigranten en asielzoekers uit landen met een hoge tbc-incidentie, behandelt tuberculosepatiënten en cliënten met een latente tuberculose-infectie (LTBI) en is verantwoordelijk voor contactonderzoek rondom de tuberculosepatiënt.

Een extra uitdaging voor artsen werkzaam in de tuberculosebestrijding is het maken van een kosteneffectief beleid bij afnemende incidentie en toenemende immigratie en resistentie.

 

Taken van de GGD op het terrein van tuberculosebestrijding

Het team tbc-bestrijding baseert zijn taken op de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het team bestaat uit tbc-artsen, sociaal verpleegkundigen en medisch technisch medewerkers.

De tuberculosebestrijding wordt door de GGD in de volle breedte uitgevoerd en omvat de volgende deeltaken:

  1. diagnostiek van personen met klachten,
  2. behandeling en begeleiding van tbc-patiënten,
  3. bron- en contactonderzoek rond personen met tbc en bronopsporing rond personen met een LTBI,
  4. screening van risicogroepen zoals immigranten, asielzoekers en reizigers,
  5. nadere diagnostiek bij personen met afwijkingen op de thoraxfoto,
  6. opsporen en behandeling van personen met een LTBI,
  7. BCG-vaccinaties,
  8. surveillance en onderzoek,
  9. (beleids)advisering,

 

Doel en taken van de VvAwT 

De VvAwT bewaakt en bevordert de kwaliteit van de opleiding tot arts tuberculosebestrijding, verzorgt nascholing, richt zich op de kwaliteit van de bestrijding van tuberculose in Nederland in brede zin, en op de beroepsbelangen.

De VvAwT doet hiervoor onderzoek, surveillance en ontwikkelt richtlijnen in samenwerking met de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) binnen de KNCV.

 

Bestuur en commissies binnen de VvAwT 

De VvAwT is een kleine vereniging en heeft een bestuur en een aantal commissies: opleidingscommissie, accreditatiecommissie, nascholingscommissie en een kascommissie. Er is een visitatiecommissie, maar deze valt niet onder de VvAwT maar onder de CPT.

De VvAwT is vertegenwoordigd in het bestuur van de NVALT en van de KAMG.

Besluiten binnen de VvAwT worden genomen door de Algemene Ledenvergadering.

 

De opleidingscommissie is druk bezig met de invulling van de opleiding nieuwe stijl als opmars naar het nieuwe opleidingsplan. KPB’s zijn inmiddels vervangen door EPA’s (Entrustable Professional Activities), verschillende stages worden opnieuw vorm gegeven en ook de onderwijsmodules van de NSPOH zijn aangepast. De commissie anticipeert al op het nieuwe opleidingsplan, waarbij tuberculosebestrijding, infectieziektebestrijding en medische milieukunde samen één deskundigheidsgebied ITM vormen. De eerste twee aiossen nieuwe stijl zijn 1 maart 2020 gestart met hun opleiding.

 

Samenstelling bestuur en commissies:

Bestuur: Sophie Toumanian (voorzitter), Sieb van Kuijk (penningmeester), Wim Stoop (secretaris).

Opleidingscommissie: Marijne Zandbelt-Smits (voorzitter), Erik Huisman, Sanne Luxemburg, Upama Rai, Gerard de Vries en Jelleke Melessen.

Accreditatiecommissie: Rob van Hest en Maurits Verhagen.

Nascholingscommissie: Peter Kouw (voorzitter), Onno Akkerman, Connie Erkens en Wim Stoop.

Kascommissie: Erik Huisman en Gerard de Vries.

 

De longarts of sociaal-geneeskundige die bij een GGD werkt als arts tuberculosebestrijding en lid is van de NVALT, kan zich zonder meerkosten aanmelden als VvAwT-lid. Meer informatie? Aanmelden als lid? Stuur een e-mailbericht naar Sieb van Kuijk s.van.kuijk@ggdijsselland.nl of naar Wim Stoop wim.stoop@vggm.nl